Urban Europe

Urban Europe

Het gezamenlijke programma Urban Europe helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.


Het gezamenlijke programma Urban Europe
 helpt Europese steden om een antwoord te vinden op verschillende actuele problemen : klimaatveranderingen, opeenhoping van verkeersnetwerken, energiebeheer, verouderde woonterreinen, migratieflux, sociale en economische veranderingen.

Een samenwerking op verschillende niveaus en tussen alle partners (onderzoeksactoren en eindgebruikers) moet leiden tot technologische oplossingen en nieuwe inzichten over stedelijke bestuurssystemen.

Bovendien zijn de projecten van Urban Europe interdisciplinair en combineren ze basisonderzoek, toegepast onderzoek en stedelijke innovatie. 

De projecten die voor Urban Europe geselecteerd worden, krijgen geen toelage van de Europese Commissie. De financiering verloopt exclusief via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussel) en hun specifieke voorschriften. 

 

MAKING CITIES WORK - Oproep tot voorstellen van 24 oktober 2017 tot 28 februari 2018

"Making Cities Work" is een innovatief pilootprogramma van JPI Urban Europe. De projectoproep wordt gelanceerd op initiatief van vijf landen die deel uitmaken van het JPI Urban Europe consortium: Oostenrijk, België, Finland, Noorwegen en Zweden.

Via deze oproep worden steden en gemeenten, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere actoren uitgenodigd om transnationale consortia op te bouwen die innovatieve projecten ontwikkelen voor Europese stedelijke regio's. De projecten moeten uitmonden in commercieel succesvolle diensten en producten. 

De bedoeling is om stadsvertegenwoordigers of industriële partners in contact te brengen met onderzoekers. Ze gaan samen op zoek naar oplossingen voor de prangende problemen waarmee ze in de huidige stedelijke context worden geconfronteerd. 

De oproep is gericht op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen (incl. proof of concept, demonstraties tot test resplicability en scalability).

De projectoproep omvat 4 grote thema's: 

 • De stedelijke mobiliteit heruitvinden: innovatieve oplossingen om de verkeerscongestie te verminderen

 • Het implementeren van de slimme duurzame stad: van pilootprojecten in lokale sectoren en diensten tot cross-sectorale diensten voor burgers en bedrijven

 • Samen bouwen aan de stad: de kloof dichten tussen burgers, bedrijven en stadsbeleid

 • Innovatieve en duurzame stadsverandering: het reduceren van de negatieve impact van bouwterreinen

 

Organisaties van eindgebruikers zoals stedelijke autoriteiten, wijken, handelaars met een economische activiteit verbonden aan de uitdagingen die het onderwerp zijn van Urban Europe, komen in aanmerking voor financiële steun.

Deze organisaties worden onder dezelfde omstandigheden gefinancierd als ondernemingen.

Je komt in aanmerking voor een toelage van Urban Europe als je project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het Urban Europe-programma.

 

Criteria van Innoviris
 • je organisatie oefent (een deel van) haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een innovatief OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je organisatie kan een deel van de kosten van het project op zich nemen

 • je organisatie is haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

 
Criteria van het Urban Europe-programma
 • De relevantie van het voorstel voor de doelstellingen van het programma (waarom is deze concrete oplossing nodig?)

 • De mate waarin het project een oplossing aanbiedt voor het gegeven probleem

 • Concrete impact en voordelen van het project voor de eindgebruikers

Hoe dien je een aanvraag in? 

De consortia moeten vóór 28 februari 2018, 12 uur CET een voorstel indienen via de online tool van het Secretariaat van het FFG programma.  (Hier vind je een document waarin wordt uitgelegd hoe je deze tool moet gebruiken.)

Brusselse partners moeten op hetzelfde moment eveneens een aanvraag indienen bij Innoviris via het regionale aanvraagformulier. 

Indien de Brusselse partners geen voorstel indienen bij Innoviris, komt het project niet in aanmerking voor financiële steun. 

 

Financieringstype en financiële tegemoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van uw situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor uw project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

  Voor een tegemoetkoming lager dan 100% is het noodzakelijk dat de entiteit aantoont dat ze in staat is op een eigen deel van het project te financieren via andere middelen dan publieke fondsen. Dit eigen aandeel moeten bewezen worden via verschillende documenten (balans, bankuittreksel, kapitaal, banklening, etc.).

De verenigingen worden gefinancierd volgens de criteria die voor hun specifieke economische activiteit van toepassing zijn. Om het financieringspercentage van je vereniging in het project te bepalen, vult u de fiche “Verklaring met betrekking tot de kwalificatie van de activiteiten van de aanvrager” in (in de toolbox bovenaan deze pagina).


Ook ondernemingen en onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via Urban Europe. Meer weten? Ga dan naar de pagina's Urban Europe -ondernemingen en Urban Europe - onderzoeksinstellingen.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Urban Europe-project. 

 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma. Daarnaast vind je in onze toolbox (links bovenaan de pagina) vind je een gedetailleerde informatiebrochure over de projectoproep en andere documenten over het programma. 

Je kan je ook inschrijven voor één van de webinars op 14 november of 5 december

Tijdens de voorbereiding van je project kan je bij Innoviris terecht voor een eerste lezing van je project, administratief, financieel en juridisch advies.  

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska[at]innoviris.brussels