Science Mundi

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Science Mundi
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Science Mundi

Science Mundi

Wanneer 04-02-2016 09:00 tot
31-03-2016 00:00

Science Mundi - Projectoproep voor sensibilisering van jongeren voor wetenschappen 

promotion de la science

Fadila Laanan, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft beslist om een nieuwe actie te lanceren ter bevordering van het “samen leven”. Deze actie heet “Science Mundi” en mikt op een herwaardering van de bijdrage die de verschillende beschavingen in de wereld en door de tijden heen aan de wetenschappen geleverd hebben.

Innoviris lanceert met Science Mundi een projectoproep om wetenschappen te promoten door de nadruk te leggen op het universele en internationale karakter van wetenschap en wetenschappelijke kennis. Dit laat ons toe om op grote schaal na te denken over het belang en de rijkdom van diversiteit en openheid naar de ander.

De oproep is bedoeld om financiële steun te verlenen aan micro-projecten die Brusselaars willen sensibiliseren voor wetenschappen en technologie, voor de studies die daatoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.
Wil je deelnemen aan deze projectoproep? Vul het aanvraagformulier in.

 

Wanneer komt u in aanmerking?

Criteria voor promotoren
 • Elke structuur of entiteit (natuurlijke personen worden uitgesloten), met of zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd op Belgisch grondgebied en zonder winstoogmerk komt in aanmerking

 • Er zal voorrang worden gegeven aan actoren die gevestigd zijn in het Brussels Gewest.

Criteria voor de projecten
 • De projecten moeten gericht zijn op alle Brusselaars

 • De voornaamste doelstelling van de projecten moet zijn om het doelpubliek te sensibiliseren voor wetenschappen en technologie aan de hand van een op de doelgroep afgestemde activiteit

 • Het programma financiert uitsluitend originele initiatieven en acties die jongeren willen sensibiliseren voor wetenschappen en technologie en niet de regelmatige, terugkerende activiteit van de projectdrager

 • Het voorgestelde project moet een lokaal en/of gewestelijk initiatief zijn en het doelpubliek moet nauwkeurig bepaald zijn

 • De projectmethodologie, de pedagogische aanpak die vooropgesteld is om de doelstelling te bereiken, en de verwachte impact van het project moeten uitdrukkelijk worden voorgesteld. Projecten die niet meer beogen dan de aankoop van materiaal, het verspreiden van informatie, het simpelweg aanbieden van diensten of opzetten van partnerschappen, komen niet in aanmerking

 • Gratis deelname aan de actie voor het publiek

 • Het project dient plaats te vinden tussen 1 juli 2016 en 30 juni

 • ​​​De promotor verbindt zich ertoe om na afloop van het project er een verklarende en geïllustreerde fiche (A4 – elektronisch formaat) over af te leveren, die op de website van het Brussels gewest en van Innoviris zal worden gepubliceerd
 • Innoviris behoudt zich het recht voor om, op zijn kosten, de uitvoering of de resultaten van de gefinancierde acties te (laten) fotograferen of te (laten) filmen met het oog op wetenschappelijke of technische publicaties, promotie van wetenschappen of bekendmaking van de toegekende subsidies. Die publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch verschijnen en zijn gericht op een grootschalige verspreiding bij gespecialiseerde actoren of het grote publiek. De promotor stemt dan ook in met de opname, de weergave, de verspreiding en de publicatie van afbeeldingen van de gefinancierde acties. De promotor verbindt zich ertoe om geen vergoeding te vragen en vrijwaart Innoviris tegen iedere eis tot vergoeding van andere personen. Indien minderjarigen betrokken zijn, verbindt Innoviris zich ertoe om via nodige stappen te trachten de goedkeuring van de wettelijk verantwoordelijken te bekomen.

Hoe dient u een aanvraag in? 

De voorgestelde dossiers moeten worden overgemaakt aan Innoviris, ter attentie van Dhr. Montserrate Pascual Roca, ten laatste vóór 31 maart 2016, waarbij de postzegel geldt als bewijs. 

Adres:

Innoviris
Charleroisesteenweg 110 - B-1060 Brussel

De promotor moet een kandidaatfiche invullen met de doorslaggevende punten voor de indiening van zijn project. De fiche kan gedownload worden op: www.innoviris.brussels  

Onvolledige dossiers of dossiers die te laat worden overgemaakt zullen niet onderzocht worden. 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Montserrate Pascual Roca

Tel. +32 2 600 50 65
mpascualroca@innoviris.brussels